Lat minuteFacebook Česká verzeEnglish version
Chorvatsko 2023 ostrov Krk, Istrie, Jižní Dalmácie
APARTMÁNY, MOBILNÍ DOMY, PRONÁJEM PARCEL V KEMPECH

Všeobecné smluvní podmínky

upravují smluvní vztah mezi cestovní agenturou ABC a jejími zákazníky

1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi cestovní agenturou ABC a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho zplnomocněným zástupcem)podepsané písemné přihlášky potvrzené cestovní agenturou a úhrady zálohy na účet cestovní agentury.
Potvrzením přihlášky se cestovní agentura zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě dle katalogu.

2. Cena služeb

Cestovní agentura má právo na zaplacení služeb před jejich poskytnutím.
Cestovní agentura je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 50% z celkové ceny a to do 7-mi dnů od provedení rezervace. Doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději do 30 dnů před čerpáním služeb. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před realizací služeb je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny.
Cena zahrnuje specifikované služby v katalogu
Pojištění není v ceně služeb.

3. Zvýšení ceny služeb

Cestovní agentura je oprávněna jednostranně zvýšit cenu maximálně o 10% z celkové ceny služeb a to pouze v případě, že dojde ke zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny služeb v průměru o více než 10%.
Jednostranné zvýšení ceny služeb může cestovní agentura provést pouze do jednadvacátého dne před počátkem čerpání služeb, přičemž v téže lhůtě musí zákazníkovi odeslat písemnou informaci o této změně. Navýšení ceny služeb dle tohoto článku je zákazník povinen doplatit cestovní agentuře nejpozději ve lhůtě stanovené v písemné informaci cestovní agentury o zvýšené ceně služeb.
Pokud navýšení ceny služeb přesáhne 10% celkové ceny služeb, zákazník má právo od smlouvy odstoupit.

4. Odstoupení od smlouvy zákazníkem

Zákazník je oprávněn kdykoliv před čerpáním služeb od této cestovní smlouvy odstoupit. Smluvní vztah je zrušen ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno cestovní agentuře.
Pro případ odstoupení zákazníka vzniká cestovní agentuře nárok na zaplacení smluvní pokuty, jejíž výpočet bude proveden dle níže specifikovaných podmínek. Nárok na zaplacení smluvní pokuty cestovní agentuře nevzniká, odstoupí-li zákazník od smlouvy z důvodů porušení povinnosti cestovní agentury dle této smlouvy nebo zákona.
Smluvní pokuta (stornopoplatek) činí v případě odstoupení od smlouvy zákazníkem

 1. nejpozději do 60.dne včetně před zahájením čerpání služeb 10 % z celkové ceny
 2. době kratší než 60 dnů, avšak nejpozději do 45.dne včetně před zahájením čerpání služeb 30%z celkové ceny
 3. době kratší než 45 dnů, avšak nejpozději do 20.dne včetně před zahájením čerpání služeb 50% z celkové ceny
 4. době kratší než 20 dnů, avšak nejpozději do 10.dne včetně před zahájením čerpání služeb 75% z celkové ceny
 5. době kratší než 10 dnů před zahájením čerpání služeb 100% z celkové ceny

5. Odstoupení od smlouvy cestovní agenturou

Cestovní agentura může od této smlouvy odstoupit :

 1. v případě zrušení služeb
 2. z důvodu porušení povinností zákazníka, stanovených touto smlouvou

O zrušení služeb je cestovní agentura povinna zákazníka informovat nejpozději do 25 dnů před zahájením čerpání služeb.

6. Ostatní práva a povinnosti zákazníka

Zákazník je povinen :

 • zajistit u osob mladších 15-ti let nebo osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, doprovod a dohled dospělé osoby. Souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18-ti let bez jeho doprovodu.
 • zaplatit řádně cenu služeb.
 • dostavit se včas a na místo čerpání služeb, sdělené cestovní agenturou
 • řídit se pokyny delegáta, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu, v případě jejich porušení je cestovní agentura oprávněna ukončit smluvní vztah se zákazníkem, přičemž tento ztrácí nárok na další služby a nárok na úhradu nevyužitých služeb
 • uhradit škody, kterou způsobil cestovní agentuře nebo ostatním poskytovatelům služeb v rámci čerpání služeb

7. Ostatní práva a povinnosti cestovní agentury

Cestovní agentura je povinna :

 • nejpozději do10 dnů před zahájením čerpání služeb poskytnout zákazníkovi písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou cestovní agentuře známy

Cestovní agentura je oprávněna :

 • změnit dohodnuté služby, popřípadě je zrušit : před zahájením čerpání služeb
 1. pokud nastanou okolnosti bránící cestovní agentuře poskytnout služby dle sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající změny nebo služby zrušit. Tyto změny je povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.
 2. zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy bez jakýchkoliv stornopoplatků :
 • při zrušení služeb
 • při změně termínu počátku čerpání služeb o více než 3 dny
 • při závažné změně ubytování (za závažnou změnu ubytování se nepovažuje náhrada ubytování stejné, nebo vyšší kategorie)
 1. pokud zákazník písemně neodstoupí od smlouvy nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že se změnami souhlasí

8. Reklamace

Pro případ, že zákazník zjistí v průběhu čerpání služeb drobné vady, které je možné na místě odstranit, je povinnost tuto skutečnost oznámit ihned delegátovi cestovní agentury tak, aby tyto vady bylo možné odstranit ještě za doby trvání čerpání služeb. Po ukončení čerpání služeb může zákazník svůj nárok na reklamaci uplatnit písemně či ústně a to do 7 dnů od ukončení čerpání služeb.Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, nejpozději však do 3 měsíců ode dne, kdy mělo být ukončeno čerpání služeb podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká.
Cestovní agentura neodpovídá za cenu a kvalitu za fakultativní služby, které si zákazník koupí přímo v místě pobytu.
Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu cestovní agentury (vis maior) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo z části nevyužije objednané, zaplacené a cestovní agenturou zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny služby organizované cestovní agenturou ABC - Jindřiška Slováčková